info@ledsinnovation.com
086-993-7514 , 089-788-8225

เกี่ยวกับเรา


PCB SERVICES CO., LTD.
 
เรามี โคมไฟ LED หลอด ไฟ LED สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า สำนักงาน อาคารบ้านเรือน โรงพยาบาล หอประชุม ห้องเย็น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ฯลฯ เพื่อทดแทนหลอด Fluorescent, หลอด Mercury, หลอด Metal Halide, หลอดฮาโลเจน ซึ่งหลอดดังกล่าวเป็นหลอดที่กินไฟมาก และเสียง่าย
 
ปัจจุบันมีหลอดไฟLED (หลอดแอลอีดี) ที่สามารถนำมาให้ทดแทนหลอดดังกล่าวได้โดยที่กินไฟน้อยลงกว่า70% ให้แสงสว่างที่เทียบเท่าของเดิม อีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อมลภาวะโลก และปล่อยกระแสความร้อนออกมาน้อยกว่า ซึ่งเป็นผลดี ในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ทำให้กินไฟน้อยลงอีกด้วย
 
หลอด LED คืออะไร
 
LED คือไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า(Light-Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและ เฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดย หลอดLED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วๆ ไป.
 
LED โดยทั่วไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือLED ชนิดที่ตาคนเห็นได้ กับชนิดที่ตาคนมองไม่เห็นต้องใช้ทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนตาคน
 
ปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีของ LED ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย. LED ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านสีของแสงที่เปล่งออกมา ไม่ว่าจะเป็นสีแดง ,สีเขียว ,สีส้ม หรือที่ผลิตได้ท้ายสุด และทำให้วงการแอลอีดีพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วคือสีน้ำเงิน ซึ่งการเกิดขึ้นของแอลอีดีสีน้ำเงินนี้ ทำให้ครบแม่สี 3 สี คือ สีแดง